Переклад сайту

Ukrainian Ukrainian

Кафедра створена у 2008 році. Вона представлена висококваліфікованими спеціалістами з різних галузей гуманітарного та загальнонаукового знання.

На кафедрі працюють:

 • кандидати наук - Купчик Л. Є., Макарчук О. В., Нестеренко В. П.
 • старші викладачі: Грицюк І. І., Миронець М. А., Натяжко І. М.
 • викладачі: Чикалюк М. Д.

Якість підготовки фахівців, майбутніх бакалаврів  лісового господарства відповідає сучасним вимогам. Велика увага викладачами кафедри приділяється впровадженню інноваційних методів та методик навчання. Навчальний процес здійснюється з урахуванням особистісно-орієнтованого підходу до навчання та спрямований на підготовку високоосвічених, конкурентноспроможних та всебічнорозвинених спеціалістів.

Мета роботи кафедри

- надання студентам глибоких та всебічних знань з основних гуманітарних та загальнотехнічних дисциплін, здійснення освітньої діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 205 "Лісове господарство" та напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»;

- розвиток засобами навчання творчих здібностей студентів, формування в них навичок науково-дослідницької діяльності.

Зміст і напрямки діяльності кафедри

 • забезпечення викладання дисциплін гуманітарного та загальнотехнічного спрямування;
 • стимулювання роботи викладацького складу кафедри, спрямованої на підготовку та видання підручників, навчальних посібників, монографій, методичних вказівок до вивчення навчальних дисциплін;
 • науково-дослідна робота в напрямках;
 • виховання політичної культури та громадянської активності на заняттях гуманітарних дисциплін;
 • прикладна спрямованість навчання як основа формування професійної компетентності майбутніх фахівців;
 • розвиток інтелектуальних умінь та творчих здібностей студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчання;
 • інформаційно-аналітичне та статистичне опрацювання дослідно-експериментальної роботи (дипломне проектування, курсові роботи, наукові дослідження).

Фахові дисципліни кафедри

Гуманітарного спрямування: історія та культура України, політологія, соціологія, релігієзнавство, правознавство,  українська мова, іноземна мова (англійська).

Загальнонаукового та технічного спрямування: вища математика, нарисна геометрія, економічна теорія, біометрія, основи наукових досліджень, технічна механіка,  бухгалтерський облік, безпека життєдіяльності, цивільний захист, інформатика та комп`ютерна техніка.

Навчально-матеріальна база кафедри

 • Комп’ютерний зал
 • Видавничий відділ
 • Бібліотека
 • Кабінет самостійної роботи